Vizija2

Poslanstvo


Zadružna zveza Slovenije učinkovito in v skladu s kodeksom poslovne etike povezuje, zastopa, predstavlja in s kakovostnimi storitvami razvija zadruge, ki delujejo predvsem na področju oskrbe s kmetijskimi, gozdno-lesnimi in ostalimi proizvodi trajnostnega biogospodarstva ter trgovine v slovenskem in mednarodnem okolju.

V skladu s kodeksom ravnanja s svojim opolnomočenim kadrom razvija dejavnosti za zadruge in njihove člane ter z zaupanim zadružnim premoženjem soustvarja poslovno učinkovite, informatizirane in ekonomsko močne zadruge, ki kot enakopravne partnerice v verigah vrednosti krepijo ekonomski, družbeni in socialni položaj svojih članov – slovenskih kmetic in kmetov, ki zadovoljnemu potrošniku nemoteno zagotavljajo varno, kakovostno, trajnostno pridelano in zaupanja vredno slovensko hrano.

Naša vizija


Zadružna zveza Slovenije smo zadovoljni in uspešni kmetice, kmetje in naši nasledniki, spoštovani, podjetniško usmerjeni in socialno varni gradniki in skrbniki vitalnega slovenskega podeželja, so zadruge kot trden temelj slovenske samooskrbe in prehranske varnosti in je zveza kot enakopravni partner v verigah oskrbe s hrano ter najmočnejši podporni steber slovenskega kmetijstva, živilskopredelovalne industrije in gozdarstva;

Zadružna zveza Slovenije smo tudi socialno vključeni, zdravstveno in dolgotrajno oskrbljeni ter srečni upokojeni kmetice in kmetje.

Bizeljsko 027 2x