Skupaj z Odborom poklicnih kmetijskih organizacij (Comité des organisations professionnelles agricoles – COPA) predstavljata najpomembnejšo nevladno telo na področju kmetijstva v Bruslju.

V COGECA je trenutno včlanjenih 35 članskih organizacij iz 26 držav Evropske unije, štirih pridruženih članic Evropske unije in 36 partnerskih organizacij. COGECA tako zastopa splošne in specifične interese okrog 40.000 kmetijskih zadrug, ki zaposlujejo 600.000 ljudi iz celotne Evrope in predstavlja okrog 300 milijard evrov skupnega letnega prometa.


COGECO sestavljajo:

  • Prezidij: Najvišje odločevalno telo, sestavljeno je iz predstavnikov članskih organizacij. Odločajo o splošnih političnih prioritetah. Sodeluje tudi s prezidijem COPA na skupnih sejah.
  • Predsedstvo: Prezidij izvoli predsedstvo, ki je sestavljeno iz predsednika in šestih podpredsednikov.
  • Zadružni koordinacijski odbor (Co-operative Coordination Committee (CCC): Sestavljen je iz predstavnikov vseh članskih organizacij. CCC obravnava predloge delovnih skupin, pripravlja prezidijska srečanja in usklajuje vse odločitve COPA in COGECA.
  • Delovna telesa: COPA in COGECA imata skupaj 52 delovnih teles. Sestavljena so iz predstavnikov in strokovnjakov članskih organizacij in obravnavajo široko področje razmer na trgu, zakonodaje, znanstvenih razvojev v različnih kmetijskih in živilskih sektorjih ter pripravljajo skupne izjave COPA in COGECA.


Naloge COGECA so:

  • zastopanje splošnih in specifičnih ciljev evropskih kmetijsko-živilskih, gozdarskih in ribiških zadrug proti EU institucijam in drugim socialno-ekonomskim organizacijam, ki vplivajo na politične odločitve,
  • krepitev mreže evropskih kmetijskih zadrug in promocija poslovnega sodelovanja,
  • prispevanje k pravnim, ekonomskim, finančnim in socialnim analizam, ki so v interesu kmetijsko-živilskim, gozdarskim in ribiškim zadrugam,
  • pospešuje izmenjavo najboljših praks in postavlja platforme za dialoge o strateških poslovnih razvojih za iskanje primernih rešitev za trenutne in bodoče izzive ter izkoriščanje priložnosti,
  • promovira in predstavi inovativne rešitve, ki dodajajo vrednost in nudijo priložnosti za kmete-člane, družbo, okolje in potrošnike.