V petek 27.2.2021 je preko spleta potekala 8. seja Sveta za OMD pri MKGP. Na seji je bilo udeležencem predstavljen strateški načrt SKP in sicer II. steber 2023-2027. Seje se je udeležil tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek in predstavniki ZZS.

Slovenija bo za kmetijstvo v novem programskem obdobju 2021 – 2027 prejela 1,8 milijarde €.

Cilji so usmerjeni med drugim tudi v naložbe gorskih kmetij v pridelavo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ter razvoj kmetij na najtežjih pridelovalnih območjih. Udeleženci seje so obravnavali predloge projektov financiranih iz mehanizma za okrevanje, potek priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) ter predloge za oblikovanje ukrepov nove SKP na področju ohranjanja kmetovanja na hribovskih kmetijah.

Člani Sveta so predlagali, da se podprejo podpore predvsem: za dobrobit živali za vse živalske vrste (ureditve hlevov), infrastrukturo na podeželju ( ceste, vodovod, elektrika, tudi na planinah) in ekološko kmetovanje. Za podporo nakupa za specialno mehanizacijo za težko obdelovalne pogoje so nekateri pripomnili, da so ne nekaterih kmetijah nakupovali mehanizacijo na zalogo.

Člani so bili enotni, da je potrebno za vsako intervencijo preveriti njen učinek. Člani Sveta za OMD so podprli ukinitev plačilnih pravic in ukinitev Robičevega sistema. Predlagali so tudi, da se upošteva število točk in uvede lestvica.

Člani Sveta podali tudi predloge za oblikovanje ukrepov nove SKP na področju ohranjanja kmetovanja na hribovskih kmetijah ter ustvarjanja pogojev za zainteresiranost mladih za prevzem hribovskih kmetij izključno na območjih OMD. Potrebno je poiskati vzvode, da se mlade zadrži na hribovskih kmetijah, v nasprotnem primeru bo prišlo do zaraščanja kmetijski površin.

Prisotnim je bilo predstavljena informacija o Shemi za okolje in podnebje ter KOPOP v SN v 2023-2027.

Preberite tudi