7. 10. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 128/2022 objavljen javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za spodbujanje razvoja zadrug v obliki ugodnih posojil, ki je namenjen zadrugam in podjetjem, ki so v najmanj 85 % lasti zadrug ter delujejo na področju živilsko-predelovalne, lesno-predelovalne ali posredniško-trgovinske dejavnosti.

Razpis bo odprt od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2022, začetek projekta je lahko od 1. 1. 2022 naprej.

20221010 A5 Letak mail B ZADRUGE

Namen:

 • Spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju RS

Cilj:

 • Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoj živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza ukrepu: »pozitiven učinek na konkurenčnost in produktivnost«, »varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«, »digitalizacija poslovanja«, »razvoj lokalne ekonomije«.

Upravičeni stroški projekta:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih stavb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1. 1. 2018), vključno s prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov ter dobrega počutja živali
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, vode, komunale, telekomunikacij, vzdrževanja) do 20 % upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni vlagatelji:

 • zadruge in gospodarske družbe v najmanj 85 % lasti zadrug in/ali zadružne zveze, ki delujejo na področju živilsko-predelovalne, lesno-predelovalne ali posredniško-trgovinske dejavnosti vpisane v sodni register pred 1. 1. 2020.

Skupni znesek:

 • 3 milijone EUR

Oblika sredstev:

 • Posojilo v obliki »de minimis« pomoči (skupni znesek pomoči »de minimis« odobrenemu enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR) v kateremkoli obdobju 3 proračunskih let.

Višina posojila:

 • 100.000 EUR – 1.500.000 EUR (minimalna vrednost upravičenih stroškov: 120.000 EUR).

Delež sofinanciranja projekta:

 • Največ 85 % upravičenih stroškov projekta delež sofinanciranja s strani Sklada (vključno z nepovračljivim DDV), največ 15 % lastni delež vlagatelja (ne sme vključevati javnih sredstev)

Obrestna mera:

 • Fiksna od 2,95 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene, spremenljiva v obliki 6-mesečnega EURIBOR + pribitek od 1,98 letno naprej (pribitek odvisen od Skladove ocene)
 • Če upravičeni vlagatelj presega skupni znesek »de minimis« pomoči, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.

Doba vračanja:

 • najmanj 60 in največ 240 mesecev

Moratorij:

 • do 3 leta

Zavarovanje:

 • zastava nepremičnin in vpis hipoteke, zastava premičnin in vpis hipoteke, zavarovalna polica, depozit oz. bančna vloga, bančna garancija, poroštvo.

Črpanje sredstev:

 • najpozneje do 31. 12. 2023

Trajanje projekta:

 • začetek od 1. 1. 2022 naprej, zaključek najpozneje 31. 12. 2024. Skupno ne sme trajati več kot 3 leta

Obravnava vlog:

Preberite tudi